rrrrrrrrrrRRrQQ

REGULAMIN

Regulamin MOBILE PHOTO KIOSK oraz regulamin laboratorium, dokument obowiązujący od 1.1.2019.r
 
    I. Postanowienia ogólne.

    1. Niniejszy dokument: “Regulamin”, określa podstawowe zasady i warunki świadczenia usług fotograficznych oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem aplikacji mobilnej Mobile Photo Kiosk (dalej „MPK”) opublikowanej przez Pixel-Tech Spółka Jawna Pytowski i Kubarek z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 6A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000358467, posiadająca numer NIP: 644-328-72-39 (dalej “Wydawca”).
    2. Definicje:

1. Wydawca – PIXEL-TECH Sp. J. Pytowski i Kubarek, NIP: 644-328-72-39, REGON: 240352530, z siedzibą w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 6A;
2. Aplikacja – aplikacja mobilna “Mobile Photo Kiosk” wydana przez Wydawcę i udostępniana Klientom, w celu umożliwienia składania za jej pomocą zamówień na Produkty i Usługi Laboratoriów;
3. Laboratorium – Twis s.c. al. Pokoju 67 31-580 Kraków , NIP: 681-17-40-567 ; Logo laboratorium Kodak Express M1
4. Klient – Użytkownik Aplikacji będący klientem Laboratorium;
5. KOD QR – kod kreskowy na którym zapisane są dane umożliwiające dostęp do Sklepu prowadzonego przez Laboratorium za pośrednictwem Aplikacji;
6. KOD – kod numeryczny umożliwiający dostęp do Sklepu prowadzonego przez Laboratorium za pośrednictwem Aplikacji;
7. Regulamin – regulamin określający zasady świadczenia przez Laboratorium Usług fotograficznych i oferowania Produktów
8. Produkt – towar oferowany Klientowi przez Laboratorium bezpośrednio lub za pośrednictwem Aplikacji;
9. Usługi fotograficzne – usługi fotograficzne Laboratorium, w ramach których Laboratorium wykonuje i dostarcza Klientom Produkty, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
10. Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady na jakich Laboratorium prowadzące Sklep realizacji Zamówienia Klientów;
11. Sklep – profil Laboratorium udostępniany przy pomocy Aplikacji, za pośrednictwem którego możliwe jest składanie zamówień na Produkty lub Usługi Laboratorium;
12. Materiały – materiały cyfrowe udostępniane przez Klienta Laboratorium za pośrednictwem Aplikacji w celu wykonania Produktów i realizacji Zamówienia;
13. Zlecenie – zamówienie składane przez Klienta na przygotowanie Produktów lub świadczenie Usług Laboratorium za pośrednictwem Aplikacji.
  

  3. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Usług fotograficznych oraz sprzedaży Produktów jest Laboratorium.
  4. Świadczenie Usług fotograficznych i sprzedaż Produktów polega w szczególności na wykonywaniu przez Laboratorium odbitek fotografii przekazanych przez Klienta (osobę fizyczną lub prawną) na papierze fotograficznym, (wybranym przez Klienta z oferty Laboratorium) o cechach indywidualnych nadanych im przez Klienta na podstawie Zlecenia, które Klient przesyła Laboratorium wraz z Materiałami za pośrednictwem Aplikacji, przy czym zakres świadczonych Usług fotograficznych i oferowanych Produktów określa Laboratorium za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu.
    5. Przez Klienta będącego konsumentem rozumie się osobę fizyczną, która dokonuje z Laboratorium czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

    II. Szczegółowe warunki realizacji Zleceń

    1. W celu złożenia Zlecenia Klient zobowiązany jest do:
    1) Zainstalowania Aplikacji oraz wyrażenia zgody na jej Regulamin;
    2) Wprowadzenie indywidualnego Kodu Laboratorium lub Kodu QR;
    3) Zaakceptowania regulaminu świadczenia usług przez Laboratorium oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia. 
    2. Przed złożeniem każdego Zlecenia Klientowi zapewnia się możliwość nieodpłatnego zapoznania z treścią Regulaminu oraz pobrania treści Regulaminu w sposób zapewniający Klientowi możliwość przechowywania treści Regulaminu, odtwarzania treści Regulaminu w niezmienionej postaci oraz dostępu do treści Regulaminu w przyszłości (ze strony Laboratorium ten dostęp Klienta do treści Regulaminu nie jest ograniczony czasowo). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Laboratorium wskazuje, że umowa Laboratorium z Klientem nie jest stosunkiem umownym o charakterze ciągłym w myśl art. 384(1) kodeksu cywilnego. W zakresie realizacji umowy Strony pozostają związane treścią Regulaminu udostępnioną Klientowi przed zawarciem umowy.
    3. Laboratorium wskazuje, że treść Regulaminu jest również dostępna dla Klienta (do zapoznania się oraz pobrania) na stronie internetowej: www.fotograf-m1.pl. 
    4. Złożyć Zlecenie za pośrednictwem Aplikacji może jedynie Klienta będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
    5. W celu złożenia Zlecenia, Klient zobowiązany jest do:
    1) przekazania Materiałów koniecznych dla realizacji Zlecenia, w formacie i standardzie wskazanym w Sklepie;
    2) wyboru metody dostawy i sposobu płatności;
    3) potwierdzenie złożenia Zlecenia telefonicznie na numer 12/ 686-16-26.
    6. Przesłanie przez Klienta do Laboratorium prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza zlecenia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Laboratorium umowy jednorazowego Zlecenia na wykonanie określonej przez Klienta Usługi.
    7. W przypadku, gdyby Zlecenie naruszało powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Laboratorium może poinformować o tym Klienta, a w prawnie uzasadnionych przypadkach ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia do realizacji.
    8. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości Laboratorium dotyczących treści zlecenia Klienta (w szczególności wynikających z nieprecyzyjnego lub wieloznacznego określenia treści zlecenia przez Klienta), Laboratorium zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji treści zlecenia Klienta.
    9. Klient powinien podać w formularzu rejestracyjnym dane prawdziwe. Laboratorium zastrzega, że w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych, należyta realizacja przez Laboratorium Zlecenia może być niemożliwa. 
    10. Laboratorium zapewnia, że po zrealizowaniu Zlecenia i odebraniu przez Klienta Usługi wszystkie przesłane przez Klienta pliki (fotografie) zostaną usunięte z systemu Laboratorium po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją Zlecenia.  
    11. Laboratorium nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów udostępnionych przez Klientów, jest jednak uprawnione do sprawdzania zdjęć a także do usuwania zdjęć sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. W takim wypadku Laboratorium niezwłocznie informuje Klienta o odmowie realizacji Zlecenia wraz z podaniem powodów odmowy i przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego naruszonych przez Klienta.

III. Ceny i zasady płatności

    1. Ceny podawane przez program są cenami szacunkowymi i mogą różnić sie od cen faktycznych, ceny faktyczne wynikają z cennika glównego, a cena zlecenia podawana jest telefonicznie przy potwierdzaniu zamówienia. ( Różnice w cenach dotyczą przedewszystkim formatu 1x1 który został stworzony w celu przesłania zdjęć do laboratorium w celu dalszych ustaleń ).
    2. Ceny podane przez Laboratorium są cenami brutto, uwzględniającymi podatek od towarów i usług, wyrażonymi w złotych polskich.
    3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupionych za pośrednictwem Aplikacji Produktów i Usług. 
    4. Klient dokonuje płatności za Zlecenie złożone za pośrednictwem Aplikacji w laboratorium w momencie odbioru.
    5. Od chwili otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej złożenie Zlecenia, Klient nie może odstąpić od Zlecenia złożonego na odległość za pośrednictwem Aplikacji gdyż przedmiotem Zleceń składanych za pośrednictwem Aplikacji są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta oraz służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

IV. Warunki dostawy

    1. Jedyny możliwy odbiór zleceń to odbiór osobisty w laboratorium.
    2. Laboratorium nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej.
    3. Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki w odbiorze Produktów, Laboratorium może oddać Usługę na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta, po uprzednim poinformowaniu Klienta o możliwości oddania Produktów na przechowanie na jego koszt i niebezpieczeństwo a także o wysokości kosztów, jakie będą łączyć się z takim przechowaniem oraz o sposobie i miejscu odebrania Produktów przez Klienta. 
    4. Jeżeli klient dopuszcza się zwłoki w odbiorze Produktów ponad 90 dni Laboratorium może powziąć decyzję o utylizacji Produktów, na koszt Klienta, przy czym nie zwalnia to Klienta  obowiązku  zapłaty wynagrodzenia za wykonane Usługi.

V. Termin wykonywania Usługi

    1. Wszystkie Usługi są realizowane przez Laboratorium z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Laboratorium działalności oraz w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, określonym w procedurze składania Zlecenia.
    2. Laboratorium wskazuje, że czas realizacji zlecenia i wydania Klientowi Produktów jest zależny od wybranego przez Klienta Produktu oraz sposobu wykonania Zlecenia i jest wskazany przy każdym z Produktów.
    3. Klient jest informowany o czasie realizacji Usługi w przypadku każdego ze składnych Zleceń.
    4. Większość usług laboratorium wykonuje na drugi dzień, jednak po poinformowaniu laboratorium telefonicznie przy potwierdzaniu zamówienia jest możliwość zgłoszenia usługi express której koszt to 5,00 pln od całego zlecenia, wtedy termin jest ustalany indywidualnie i przeważnie mieści sie w 1 godzinie.

VI. Procedura reklamacyjna.

    1. Laboratorium ma obowiązek dostarczenia Klientowi Usługi wolnej od wad.
    2. Laboratorium dołoży należytych starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach (odbitkach) fotografii przekazanych przez Klienta było jak najbliższe naturalnemu. Jednak z niezależnych od Laboratorium względów natury technicznej i technologicznej (w szczególności z uwagi na różnorodność monitorów, z jakich mogą korzystać Klienci oraz związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów), Laboratorium nie ma obiektywnej możliwości zagwarantowania, że odwzorowanie barw będzie zgodne z barwami wyświetlanymi na dowolnym monitorze, z którego korzysta Klient.
    3. Laboratorium zwraca uwagę, że uzyskanie przez Klienta Usługi o odpowiedniej jakości wymaga, aby Klient przesłał Materiały (fotografię) odpowiednio wysokiej rozdzielczości. 
    4. Celem zgłoszenia reklamacji związanej z realizowaniem przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi z wady towaru, Klient powinien dostarczyć reklamowaną Usługę na adres Laboratorium: Aleja Pokoju 67 , 31-580 Kraków , Kodak Express wraz z dowodem jej zakupu (np. paragonem lub fakturą; przypadku Klienta będącego konsumentem, taki dowód zakupu nie stanowi wyłącznego sposobu potwierdzenia, że zakup Usługi miał miejsce; taki Klient może wykazywać zakup również innymi środkami na przykład przez wskazanie numeru Zlecenia).
    5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
        1) Oznaczenie Laboratorium (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, a w przypadku Fotografów, niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail),
        2) zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
    6. Reklamacje należy zgłaszać, wysyłając e-mail na adres studio@fotograf-m1.pl wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja”, lub pisemnie na adres Al. Pokoju 67 , 31-580 Kraków, Kodak Express
    7. Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

    VII.  Korzystanie z Aplikacji

    1. Do użytkowania Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu  umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
    2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
    3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Klienta środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług, ponosi Klient zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
    4. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja działała poprawnie i w pełnej funkcjonalności w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Aplikacji lub jej poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji. Przerwy w dostępie do Aplikacji z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą stanowić uzasadnienia dla negatywnej oceny wykonania przez Laboratorium zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
    5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do systemu Aplikacji treści: 
    1) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu Aplikacji lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
    2) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub takich, które będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, 
    3) zawierających wirusy komputerowe oraz treści takich jak inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla systemu Serwisu,
    4) powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych lub innych niedozwolonych przez prawo treści.

    VIII. Własność intelektualna.

    1. Laboratorium w zakresie związanym z przestrzeganiem praw autorskich do Materiałów przekazanych w celu realizacji Zlecenia pozostaje zdane wyłącznie na oświadczenie Klienta, że jest on twórcą tego Materiału i przysługują mu majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do Materiału jako utworu bądź na oświadczeniu Klienta, że nie jest on twórcą Materiału, ale posiada licencję do Materiału, jako utworu oraz zgodę twórcy materiału na jego anonimowe rozpowszechnianie oraz że Klient nie narusza żadnych autorskich praw osobistych twórcy Materiału do tego utworu. 
    2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, ich dóbr osobistych lub majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Klienta praw do Materiałów. 
    3. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Laboratorium z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw do Materiałów przekazanych przez Klienta w celu realizacji Zlecenia, Klient zwalnia Laboratorium z wszelkich zobowiązań z tego tytułu oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie straty lub wydatki, jakie z tego tytułu poniesie Laboratorium. Laboratorium nie jest też zobligowane do weryfikowania informacji źródłowych pliku i identyfikowania osób, których dane są umieszczone w informacjach źródłowych pliku (w celu badania autorstwa pliku). Również w tym zakresie odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.

IX.  Dane osobowe.

  1. Twis s.c. al.Pokoju 67 31-580 Kraków , jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.
  2. Przed zawarciem umowy z Laboratorium, Klient został poinformowany, że Laboratorium, jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści wszystkich swoich danych osobowych, prawo wglądu w te dane, prawo ich poprawienia lub usunięcia. Ponadto, Klient ma prawo uzyskania od Laboratorium informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Laboratorium zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.
  4. Składając zamówienie przez aplikację MPK Klient potwierdza wypełnienie przez Laboratorium obowiązku informacyjnego w zakresie poinformowania Klienta, że Laboratorium będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Klienta w celach koniecznych dla realizacji zawartych z Klientem umów i świadczenia zamówionych przez Klienta Usług (w tym w celu kontaktu z Klientem w związku z realizacją zlecenia), zaś podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usuwania.
  5. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Laboratorium wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub upoważnienia do przetwarzania danych udzielonego przez Klienta oraz wyłącznie w celach wyraźnie wskazanych Klientowi. Laboratorium wskazuje, że może być uprawnione do przetwarzania danych osobowych Klienta także w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, przy czym przetwarzanie może obejmować wyłącznie dane osobowe niezbędne dla realizacji takiego uprawnienia lub obowiązku oraz trwać przez okres uzasadniony tym uprawnieniem lub obowiązkiem.

 

X.  Postanowienia dodatkowe.

    1. Regulamin jest dostępny w Sklepie w każdym czasie w sposób pozwalający na jego utrwalanie i kopiowanie przez Klientów.
    2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.